Dette er FBBBs gamle hjemmeside som fungerer som arkiv - klik her for at gå til den nye.

 
  Her er du > Forside > Om byøkologi > Byøkologiske temaer > Byøkologi i planlægningen > Kommunale vejledninger     Siden er opdateret: 11-08-2004
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kommunale vejledninger

Miljøorienterede kommunale vejledninger til planlægning og byggeri
Kommunale vejledninger til inddragelse af miljø i planlægning og byggeri kan overordnet opdeles i to typer af vejledninger. Den ene type vejledning giver ideer og inspiration, mens den anden type vejledning stiller krav og giver anbefalinger. Målgruppen for de to typer af vejledninger er henholdsvis de private bygherrer og bygherrer på byfornyelsesprojekter under byfornyelsesloven samt støttet boligbyggeri. 

Generelt for de miljøorienterede vejledninger er, at de omhandler emnerne: Projektering, konstruktion, materialer, el, vand, varme og affald.

Flere af de kommunale vejledninger findes i elektronisk form på internettet - du kan se et evt. link ved de enkelte manualer.

 

Oversigt
Klik på de nedenstående link for at læse omtalen af den pågældende vejledning eller kør længere ned på siden, hvor vejledningerne kan ses.

Brønderslev 1999 Miljørigtig Byggeri
Esbjerg 2002 Miljørigtige tiltag når du bygger

Frederikssund, Jægerspris, Skibby,
Slangerup og Stenløse 2002

Bæredygtig byggeri
Fredericia 1998 Byøkologisk vejledning (Gårdforbedringer)
Fredericia 1998 Byøkologisk vejledning (Ombygninger)
Fredericia 1996 Byøkologisk handlingsplan og vejledning
Glostrup 1999 Bygherrevejledning til bebyggelsen i Hvissinge Vest
Herning, Videbæk, Ikast
og Silkeborg 1997
Grøn Byggemanual
Herning 1998 Grønne råd til hus og have
Hillerød 2003 Standard for miljørigtig byggeri og anlæg i Hillerød
Kolding 1999 Økologi i planlægning og byggeri (Idé- og litteraturforslag)
Kolding 1999 Økologi i planlægning og byggeri (Retningslinier)
København 2001 Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri
Odder 1999 Boliger og byøkologi
Randers 2002 Miljøvenlig byggeri
Ringkøbing 2001 Miljøvenlig byggeri
Ringsted 1998

Miljøhensyn i byggeri - Rækkehuse, etageboliger.....

Ringsted 1998

Miljøhensyn i byggeri - Enfamilie

Ringsted 2003 Miljøhensyn i byggeri - Rækkehuse, etageboliger.....
Ringsted 2003

Miljøhensyn i byggeri - Enfamiliehuse

Rosenholm Før du bygger eller bygger til
Vejle 2000 Sådan gør du -når du bygger
Vejle 2000 Økologisk boligbebyggelse i Skibet (En fremtidsvision)
Aalborg 2001 Miljømanual
Århus 2002 Miljøorienteret byggeri

 
 

Brønderslev Kommune 1999
Miljørigtigt byggeri - ideer og vejledning

Udarbejdet af Brønderslev Kommune og Lindholm 21 samt DCB

Indhold
Miljørigtigt byggeri - Husk, når du bygger - Grunden - Boligens indretning - Konstruktioner - Materialer - Varme - Ventilation - Elektricitet - Vand - Affald - Vaner og adfærd - Litteratur og referencer.
(20 sider)

Sammenfatning
Brønderslev Kommunes vejledning er tænkt som en kort indføring i de tanker, man bør gøre sig forud for et byggeri. Der præsenteres kortfattet en række ideer til valg af grund, konstruktion og materialer. Ideen er, at bygherre i byen selvstændigt vil indtænke bæredygtighed i deres byggerier. Vejledningen giver altså kun en række råd til byggeriets faser, men ingen konkrete anbefalinger, vejledninger eller krav.

Rekvirering
Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev
Tlf.: 99 45 45 45

 

 

Esbjerg Kommune 2002
Miljørigtige tiltag når du bygger
Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø

Indhold
10 gode råd før du går igang - Økonomi og miljørigtig projektering - Husets indretning og grundens indretning - Arkitektru og indretning - Konstruktioner - Energi og indeklima - Vaner og adfærd - Hvad er miljørigtig projektering.
(16 sider)

Sammenfatning 
Vejledningen er rettet mod den private bygherre og kan læses som inspiration og hjælp til at tænke og vælge miljørigtige løsninger på et tidligt tidspunkt i byggefasen. Den kan hjælpe til at kunne stille miljøkrav ved valg af metoder, materialer og leverandører. Vejledningen indleder med "10 gode råd før du går igang". Vejledningen er rigt illustreret og meget let forståelig. I vejledningens sidste afsnit vedrørende "Vaner og adfærd" er der præsenteret spareråd knyttet til vand, varme, el, affald og trafik.
Der er listet 14 steder, hvor der kan hentes flere informationer.
Der er opgjort 43 anbefalinger men ingen krav.

Rekvirering
Esbjerg Kommune 
Teknikbutikken 
Tlf.: 76 16 16 16
"Miljørigtige tiltag når du bygger" kan læses her

 

 

Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Stenløse kommuner 2002
redygtigt byggeri - et idé- og debatoplæg
Udarbejdet af Agenda 21 Center, Frederikssund

Indhold
Forord - Den lokale indsats - Hvorfor bygge anderledes? - Hvad er bæredygtigt byggeri? - Handlemuligheder i kommunerne - Kommunen som planlægger - Kommunen som byggesagsbehandler - Kommunen som jordejer - Kommunen som bygherre - Energiledelse - Metoder og teknologier - Energibesparelser - Vedvarende energikilder i byggeriet - Vandforbrug - Spildevandshåndtering - Prioritér indsatsen.
(16 sider)

Sammenfatning
I  forordet stilles spørgsmålet ”Men er det også en kommunal opgave at påvirke til, at byggeriet foregår bæredygtigt og under hensyn til miljøet?”.

Bl.a. er kommunens forskellige handlemuligheder i fht. bæredygtigt byggeri beskrevet med udgangspunkt i kommunens forskellige roller: Kommunen som planlægger, kommunen som byggesagsbehandler, kommunen som jordejer og kommunen som bygherre.

Afslutningsvis behandles kortfattet forskellige emner med relevans for bæredygtigt byggeri: Energibesparelser, vedvarende energikilder i byggeriet, vandforbrug og spildevandshåndtering. 

Rekvirering
Agenda 21 Center
Torvet 78
3600 Frederikssund
Tlf. 47 36 02 52 eller email:jh@agenda21center.dk

Idé- og debatoplægget "Bæredygtigt byggeri" kan læses her

 

 

Fredericia Kommune 1998
"Byøkologisk vejledning - Ombygning efter byfornyelsesloven"
Udarbejdet af Teknik og Miljø, Fredericia Kommune

Indhold
Byggematerialer, El, Varme, Vand, Affald, Beplantning og belægninger, Byggepladsen, Drift og vedligeholdelse, Henvisninger, Checkliste.
(12 sider)


Sammenfatning
Vejledningen er beregnet for planlæggere, rådgivere og bygherre ved offentligt støttet byfornyelse. Således beskriver vejledningen de minimumskrav, der er gældende for sådanne byggerier. Hertil kommer anbefalinger samt ideer. Vejledningen opgør de økonomiske interesser forbundet med økologiske tiltag. Således opgøres det, hvorvidt et tiltag er økonomisk rentabelt, når anlægs- og driftsudgifter sammenholdes med almindelige løsninger. Vejledningen indeholder 27 anbefalinger og 30 krav.

Rekvirering
Teknik & Miljø
Rådhuset
7000 Fredericia
Tlf.: 79 21 26 59

 

 

Fredericia 1998
Byøkologisk vejledning - Gårdforbedring efter byfornyelsesloven

Udarbejdet af Teknik & Miljø.

Indhold
Registrering og rydning af gårdrum - Byggepladsen - Tekniske anlæg - Bygværker - Belægninger - Beplantninger - Affald - Inventar - Henvisninger - Chechliste
(14 sider)

Sammenfatning
Vejledningen er beregnet for planlæggere, rådgivere og bygherre ved offentligt støttet gårdforbedring. Således beskriver vejledningen de minimumskrav, der er gældende for sådanne forbedringer. Hertil kommer anbefalinger samt ideer. Der er opgjort 23 anbefalinger og 12 krav.

Rekvirering
Fredericia Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuset
7000 Fredericia
Tlf.: 79 21 26 59

 

 

Fredericia 1996
Byøkologisk handlingsplan og vejledning - på vej mod en Agenda 21

Udarbejdet af Teknik & Miljø

Indhold
Agenda 21 og byggeriet - Mål - Handlingsplan 1995/96 - Bebyggelsesplanlægning - Udearealerne - Indretning af boligen - Byggematerialer - El- og varmeinstellationer - Æstetisk kvalitet - Checkliste
(20 sider)

Sammenfatning
Vejledningen er en del af Fredericia Kommunes byøkologiske handlingsplan. Handlingsplanen skal medvirke til at opnå kommunens Agenda 21 planer. Således henvender vejledningen sig til bygherrer med anvisninger indenfor planlægning, udearealer, indretning, materialer, el- og varme samt æstetik. Anvisningerne kan anvendes som idé-katalog forud for projektering af byggeri. Således skal der ved ansøgning om byggetilladelse udfyldes en checkliste, der skal beskrive byggeriets miljømæssige kvaliteter. Der er opgjort 61 anbefalinger.

Rekvirering
Fredericia Kommune
Teknik & Miljø
Kontoret for byfornyelse
Tlf.: 79212659

 

 

Glostrup Kommune 1999
Bygherrevejledning til bebyggelsen Hvissinge Vest

Udarbejdet af Teknisk forvaltning, Glostrup Kommune.

Indhold
Elbesparelser - Lavenergibyggeri - Vandbesparelser - Affaldssortering -Genanvendelse og lokalkompostering -Miljørigtig projektering - Økologiske byggematerialer.
(sider)

Sammenfatning
Vejledningen er lavet til bygherrer og købere og indeholder både konkrete krav og forskellige anbefalinger, som kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har udarbejdet for bebyggelsesområdet. Der er lagt vægt på, at kravene til de byøkologiske tiltag er teknisk og økonomisk realiserbare og har udgangspunkt i velafprøvede eksisterende teknikker, bekendtgørelser og reglementer.

Det er udførligt præciseret, at området skal udbygges ud fra miljømæssige, bæredygtige holdninger og skal betragtes som en helhed med hensyn til ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold. Vejledningen er opbygget med først et afsnit om byøkologi, hvor de forskellige krav og anbefalinger er nævnt i den prioriterede rækkefølge, som kommunalbestyrelsen har opstillet de byøkologiske tiltag efter.

Derefter er Glostrup Kommunes egen indsats for at realisere området beskrevet. I tre efterfølgende afsnit beskrives veje og stier, landskab og beplantning, tekniske anlæg og forsyning.

Rekvirering
Glostrup Kommune, Teknisk Forvaltning
Rådhusparken 4
2600 Glostrup
Tlf. 43 23 63 51 eller email: teknik.miljo@glostrup.dk.

 

 

Herning 1998
Grønne råd til hus og have - økologisk guide for private bygherrer i Herning Kommune

Udarbejdet af PlanEnergi, Århus i samarbejde med Herning Kommunes Byplanafdeling samt en tilknyttet følgegruppe.

Indhold
Grønne råd til hus og have - Byggegrunden - Husets orientering og indretning - Materialer - El - Varme - Vand - Spildevand og regnvand - Affald - Haveanlæg - Yderligere oplysninger.
(28 sider)

Sammenfatning
Den Økologiske Guide er et redskab til den private bygherre, der er interesseret i følgende:
At nedbringe negative påvirkninger af miljøet, at opnå kontante driftsbesparelser og skabe bedre bokvalitet.

Guiden er tænkt som en hjælp til at få overblik over hvilke tiltag, der er realistiske og praktiske i forbindelse med nybyggeri og anlæg af have. Derfor er råd og vejledning også oplistet i prioriteret rækkefølge, så de foranstaltninger og gode råd, der direkte anbefales, er tiltag uden videre merpris eller med kort tilbagebetalingstid. Dernæst følger en række tiltag, bygherren yderligere kan overveje. Der er adskillige anbefalinger, og disse er detaljerede og konkrete.

Rekvirering
Herning Kommune, Byplanafdelingen
Rådhuset
7400 Herning
Tlf. 96 28 28 28

 

 

Herning, Ikast, Silkeborg, Videbæk  1997
Grøn Byggemanual - vejen til bæredygtigt byggeri i Green City kommunerne

Udarbejdet af Green City Sekretariatet.

Indhold
Bæredygtigt byggeri i Green City kommuner - Green City kommunernes miljøpolitik - Et byggeriprojekts miljøpåvirkninger - Byøkologisk checkliste.
(6 sider)

Sammenfatning
Byggemanualen er en checkliste over områder, der bør overvejes ved byggearbejder. Målet er at skabe bygninger, der i tilblivelsesfasen samt i driften sikrer god overensstemmelse mellem økonomi og bæredygtighed. Der gives ingen konkrete anbefalinger, ligesom der ikke opsættes krav.

Rekvirering
Green City sekretariatet
Tlf.: 97 21 74 21

 

 

Hillerød Kommune 2003
Standard for miljørigtigt byggeri og anlæg i Hillerød Kommune
Udarbejdet af Hillerød Kommune

Indhold
Forord - Indledning - Byggesagen (Miljøpolitik, Miljømål, Virkemidler) -Entrepriserne (Miljøpolitik, Miljømål) - Virkemidler
(37 sider)

Bilag: Jura - Litteratur, hjemmesider - Adresser
(19 sider)

Sammenfatning
Hillerød Kommune har udarbejdet en standard for fremgangsmåden vedr. integration af miljøforhold i bygge- og anlægsarbejder. Standarden afspejler Hillerød Kommunes allerede gældende politik på ethvert delområde med relation til byggefaget og gælder for alle opgaver. Standarden vil blive revideret en gang årligt for til stadighed at være aktuel og dermed anvendelig.

Spørgsmål og kommentarer
Hillerød Kommune
Frederiksværksgade 39
3400 Hillerød
Tlf: 48 20 26 63
Vejledningen kan kun fås elektronisk!

Læs Hillerød Kommunes vejledning her
Læs bilagene her

 

 

Kolding 1999
Økologi i planlægning og byggeri. Retningslinier i Kolding Kommune

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Indhold
Planlægning - Projektering - Naturområder og friarealer - Arkitektur og bygningskvalitet - Konstruktioner og byggematerialer - El- og varmeforsyning - Drikkevand og vandforsyning - Spildevand og regnvand - Affald - Forurenet jord - Udførelse - Idé- og litteraturforslag.
(30 sider)

Sammenfatning
For hvert af de ovenstående emner er opgjort status både lokalt og nationalt mht. perspektiv og handlingsplan. Under perspektiv beskrives, hvor kommunen gerne vil bevæge sig hen i forbindelse med anvendelse af økologi i byggeriet. Til dette formål er der i en handlingsplan opstillet en lang række mål, der dog alle er overordnede. Til opnåelsen af målsætningerne er der opstilet et katalog over ideer. Fravalget af konkrete krav sker ud fra en vurdering af, at udviklingen i byggeriet umuliggør udspecificerede krav. Det er således op til den enkelte bygherre at afgøre, hvordan målsætningerne kan implementeres. Der er opgjort 227 anbefalinger og 69 krav, der dog alle er af overordnet karakter.

Rekvirering
Kolding Kommune
Teknisk Forvaltning
Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf.: 75 50 15 00
E-mail: teknisk@kolding.dk
"Økologi i planlægning og byggeri i Kolding" kan læses her

 

 

København 2001
Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Udarbejdet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan & Arkitektur og Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen.

Indhold
Miljørigtig projektering - Vand - Varme - El/Gas - Affald - Materialer - Grønne områder - Publikationer - Adresser - Fonde og tilskud.
(28 sider)

Sammenfatning
Vejledningen beskriver retningslinier for miljømæssige minimumskrav samt kommunens anbefalinger og visioner for yderligere miljøforanstaltninger. Minimumskravene gælder for al byfornyelse, støttet boligbyggeri og kommunalt byggeri. For private bygherrer skal retningslinierne ses som anbefalinger. Målet er, at ikke bare offentlige, men også private byggerherrer tager miljøhensyn.

Der er opgjort i alt 111 anbefalinger, hvoraf 49 er minimumskrav til al byfornyelse, støttet boligbyggeri og kommunalt byggeri. For hvert af emnerne i "indhold" er der opgjort minimumskrav, der for privat byggeri alene skal ses som vejledninger. Hernæst er der opgjort anefalinger og visioner. Anbefalingerne er praktisk implementerbare, hvorimod visionerne er mere eksperimenterende.

Rekvirering
Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan og Arkitektur
Rådhuspladsen 77
1550 København V
Tlf.: 33 66 12 90
E-mail:p&a@btf.kk.dk

 

 

Randers Kommune 2002
Miljøvenligt byggeri - krav og anbefalinger i Kvarterløft Randers

Udarbejdet af Randers Kommune, Teknisk Forvaltning og Grøn Guide

Indhold
Forord - Indledning - Elektricitet - Varme - Vand - Affald - Beplantning, belægninger og hegn - Byggematerialer - Drift og vedligeholdelse - Henvisninger.
(28 sider) 

Sammenfatning
Miljøkrav og anbefalinger i vejledningen er formuleret som en række retningslinier indenfor de ovenfor nævnte emneområder. Hvert emneområde er opdelt i Minimumskrav, anbefalinger og Overvejelser. Minimumskrav beskriver, hvad der som minimum skal opfyldes ved støttet byfornyelse, støttet boligbyggeri og offentligt byggeri i Kvarterløftområdet. Under Anbefalinger er beskrevet en række foranstaltninger, som Randers Kommune gerne ser fulgt. Overvejelser er ligeledes foranstaltninger, som Randers Kommune gerne ser medtaget, men det gælder typisk løsninger, hvor anlægsprisen er forholdsvis høj ift. den driftsbesparelse, der kan opnås.

Rekvirering
Randers Kommune
Teknisk Forvaltning
Laksetorvet
8900 Randers
Tlf. 89 15 15 86

 

 

Ringkøbing 2001
Miljøvenligt byggeri - råd og vejledning

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Indhold
Miljøvenligt byggeri - Når du bygger - Grunden - Boligens indretning - Konstruktioner - Materialer - Ventilation - Varme - Ventilation - Elektricitet - Vand - Affald - Vaner og adfærd - Adresser - Litteratur.
(20 sider)

Sammenfatning
Ringkøbing Kommunes vejledning er tænkt som en kort indføring i de tanker, man bør gøre sig forud for et byggeri. Der præsenteres kortfattet en række ideer til valg af grund, konstruktion og materialer. Ideen er, at bygherrer i byen selvstændigt vil indtænke bæredygtighed i deres byggerier. Der er således ingen konkrete anbefalinger. Ligeledes er der ingen vejledninger eller krav.

Rekvirering
Ringkøbing Kommune
Teknisk Forvaltning
Ved Fjorden
6950 Ringkøbing
Tlf: 99759975
www.ringkobing.dk

 

Ringsted 1998
Miljøhensyn i byggeri - Rækkehuse, etageboliger, erhverv, institutioner mv.

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune

Indhold
Planlægning og projektering af byggeriet, materialer, ventilation, varme, el, vand, affald  og kilder til viden
(34 sider)

Sammenfatning
......

Rekvirering
Teknisk Forvaltning
Ringsted Kommune
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Telefon 57626333
Publikationen kan læses på: www.ringsted.dk

 

Ringsted 1998
Miljøhensyn i byggeri - Enfamiliehuse

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune

Indhold
Planlægning og projektering af byggeriet, materialer, ventilation, varme, el, vand, affald  og kilder til viden
(22 sider)

Sammenfatning
......

Rekvirering
Teknisk Forvaltning
Ringsted Kommune
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Telefon 57626333
Publikationen kan læses på: www.ringsted.dk

 

 

Ringsted 2003
Miljøhensyn i byggeri - Rækkehuse, etageboliger, erhverv, institutioner mv.

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune.

Indhold
Planlægning og projektering af byggeriet, materialer, ventilation, varme, el, vand, affald, kilder til viden
(36 sider)

Sammenfatning
Vejledningen indledes med en beskrivelse af byggelovens formål. Derefter følger for hvert af de ovennævnte emner en række krav og anbefalinger for byggeri. Der afsluttes med en liste over, hvor der fås information om miljøhensyn i byggeri.

Rekvirering
Teknisk Forvaltning
Ringsted Kommune
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Mail: ringsted@ringsted.dk

 

 

Ringsted 2003
Miljøhensyn i byggeri - Enfamiliehuse

Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune.

Indhold
Planlægning og projektering af byggeriet, materialer, ventilation, varme, el, vand, affald, kilder til viden
(24 sider)

Sammenfatning
Vejledningen indledes med en beskrivelse af byggelovens formål. Derefter følger for hvert af de ovennævnte emner en række krav og anbefalinger for byggeri. Der afsluttes med en liste over, hvor der fås information om miljøhensyn i byggeri.

Rekvirering
Teknisk Forvaltning
Ringsted Kommune
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Mail: ringsted@ringsted.dk

 

 
 

Vejle 2000
Sådan gør du ... - når du bygger økologisk/miljørigtigt

Udarbejdet af Plan & Byg, Teknisk Forvaltning.

Indhold
Hvad er miljøvenligt byggeri? - Bygningens grundform og placering - Ydervægge - Tagbeklædning - Isolering - Vinduer - Vask og tørring af tøj - Økologi i haven - Litteratur.
(16 sider)

Sammenfatning
Vejledningen er et idé-katalog til økologisk/miljørigtigt nybyggeri. Der angives primært ideer og gode råd. Ideerne er udbyggede og beskriver ikke bare, hvad man kan gøre, men også hvorfor. Grundtanken er, at byggeriet i Vejle Kommune skal være både arkitektonisk og miljømæssigt gennemtænkte. Der opgøres 28 anbefalinger og 1 krav (Bygningsreglementet fastsætter for ydervægge en u/værdi på 0,4).

Rekvirering
Vejle Kommune
Plan & Byg, Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle
Tlf.: 76 44 40 00
E-mail: post@vejle.dk
"Sådan gør du..." kan læses her

 

 

Aalborg 2001
Miljømanual krav og muligheder ved byfornyelse og støttet boligbyggeri

Udarbejdet af By og Miljø, Teknisk Forvaltning.

Indhold
Sund fornuft - Bygning (Materialer - El og gas - Varme - Ventilation - vand) - Udearealer (Udearealer - Affald) - Adresser.
(25 sider)

Sammenfatning
Miljømanualen omhandler ovenstående emner. For hvert emne er der opgjort de krav, der stilles til byfornyelse og støttet boligbyggeri, samt en række ideer til yderligere tiltag. Vejledningen tager udgangspunkt i en ajourføring og tilpasning af kommunens retningslinier for miljøstyret byfornyelse, der blev vedtaget i 1997. Der er opgjort 92 anbefalinger og 35 krav.

Rekvirering
Aalborg Kommune
By og Miljø
Vesterbro 14
Postboks 765
9100 Aalborg
Tlf.: 99 31 31 31
E-mail: by.miljoe@aalborg.dk

"Miljoemanual" læs mere her

 

 

Århus 2002
Miljøorienteret byggeri. Krav - Anbefalinger - Visioner

Udarbejdet af Bygge- og Energiudvalget.

Indhold
Miljørigtig projektering - El - Vand - Varme - Materialer - Affald - Det grønne islæt - Dokumentation og opfølgning - Gældende lovgivning og bestemmelser - Henvisninger.
(28 sider)

Sammenfatning
Vejledningen er en del af Århus Kommunes samlede kommuneplan, hvorved vejledningen bl.a. skal medvirke til at opnå målet om 1 % reduktion af elforbruget pr. år. Vejledningen er opdelt i krav, anbefalinger og visioner. Den primære målgruppe er kommunale byggerier, støttet byggeri og byfornyelsesprojekter med hensyn til el, vand, varme, materialer, affald og det grønne islæt. For privat byggeri skal kravene ses som inspiration. For både krav og anbefalinger gælder, at disse er detaljerede, herunder med anvendelse af grænseværdier. Der er opgjort 68 anbefalinger og 84 krav, der for privat byggeri alene er anbefalinger.

Rekvirering
Århus Kommune
Kommuneinformation
Tlf.: 89 40 22 22
E-mail: info@jur.aarhus.dk

"Miljøorienteret byggeri"kan læses her.