GENERALFORSAMLING 2024

21. MARTS 2024 – KL. 15.30-16.30

MIDDELFART RÅDHUS, BYRÅDSSALEN
NYTORV 9
5500 MIDDELFART

DAGSORDEN
Alle er velkomne til at deltage.

1. Bestyrelsens beretning2. Regnskab3. Budgetorientering4. Indkomne forslag5. Kontingent6. Valg af bestyrelse7. Valg af suppleanter8. Valg af revisor9. Eventuelt

STRATEGI 2024

FORMÅL OG PROCES
FBBB`s hovedvision og mål er et CO2 neutralt og bæredygtigt samfund.
Den primære opgave bliver at stå som formidler ift. EU og nationale regelsæt, programmer og
støtteordninger, herunder deltage i projekter, der kan opnå tilskudsbevilling, udover økonomisk basis i
form af kontingenter, Kulturministeriets tilskudspulje, Miljø- og Energifonden mm.
Rollen vil fortsat være at fremstå som faglig, uafhængig og kritisk formidler af EU’s og Den Danske stats
politik- og programmer indenfor klima og miljøpolitik og at være koblingsled mellem kommuner, lokale
organisationer (fx lokalråd & Miljøpunkter/Agendacentre), almene boligforeninger, SMEs /små og
mellemstore virksomheder og grønne græsrodsorganisationer.

Navnet ændres til Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger. Energiforsyning tilføjes som indsatsområde.
Vedtægter justeres i forhold hertil.

Den nuværende samarbejdsrelation mellem FBBB og EGC med sekretariatsbistand videreudvikles med en
udvidet samarbejdsaftale, hvor hver organisation bevares med eget CVR-nummer. Der foreslås en gensidig
bestyrelsesrepræsentation mellem FBBB og EGC. FBBBs bestyrelse bemyndiges til at indgå en sådan aftale
med EGC. En udvidet samarbejdsaftale betyder, at EGC bemyndiges til at indskrive FBBB i EU-og nationale
ansøgninger, og formidle information om EU-projekter og anden relevant EU-information i EGC regi til
FBBB’s medlemmer – fx rapporter, nyhedsbreve o.a. digital formidling.

BAGGRUND
Der er behov for at tydeliggøre FBBBs profil ift. en række andre bæredygtighedsaktører, fastere
struktureret ramme for arrangementer og bestyrelsesmøder og sikre et bedre økonomisk fundament for
arrangementer og sekretariat gennem mulig supplerende fundraising.

YDELSER
Der afholdes min. 4 årlige medlemsarrangementer (fx faglige oplæg, politikermøder, seminarer, webinarer,
ekskursioner mm.) – 1 for hver årstid og 1 i hvert verdenshjørne. Alle arrangementer evalueres blandt
deltagerne. Arrangementer fastlægges regionalt i Danmark, ift. krav fra Kulturministeriets tilskudspulje.
FBBB │ Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger – Kronprinsessegade 26 1306 København K – info@fbbb.dk – www.fbbb.dk
Bestyrelsesarbejdet tilrettelægges i et årshjul med min. 4, max 8 møder.
Der udsendes 4 årlige nyhedsbreve med fagligt nyt om kommende arrangementer og efterformidling af det
foregående arrangement samt nyt om fonde – udsendes mellem to arrangementer. Alle arrangementer
annonceres derudover på LinkedIn mm. via indhold i nyhedsbrev.
Der arbejdes på igen at udsende et årligt magasin til medlemmerne, finansieret af fondsmidler.
Medlemmerne opfordres til at melde ind med emner til FBBBs arrangementer og artikler til magasinet.

KONTINGENT
Evaluering: Bestyrelsens første forsøg i 2023 med at fordoble kontingentet var en fejl, hvor den nye faglige
vision og strategi var ikke på plads parallelt. Kontingentet må derfor reduceres/afbalanceres til et niveau
mellem de tidligere og de helt nye kontingentsatser, så antallet af medlemmer øges igen.

Forslaget er vedtaget af FBBBs bestyrelse 27.02.2024 og forelægges derefter FBBBs generalforsamling
21.03.2024 til endelig vedtagelse.

Udvalg/
Peder Vejsig Pedersen, formand for bestyrelsen, EGC
Elsebeth Terkelsen, direktør, EGC
Martin Dietz, kasserer og bestyrelsesmedlem, FBBB
Hasse Holmberg, næstformand og bestyrelsesmedlem, FBBB
Lotte M. Bjerregaard Jensen, inviteret medlem af FBBBs bestyrelse
Anne Nørgaard, sekretariatsleder, EGC