Foto af Martin Dietz, Solarlightning Entreprise

SOLCELLER OG ENERGIFÆLLESSKABER I BYERNE

4. november kl. 12-16
KUBEN Management – Ellebjergvej 52
2450 København SV
Lokale: Kantinebygning, gårdsiden

Seminaret videreførte en højaktuel diskussion om brug af byens tage og parkeringspladser til produktion af grøn strøm. For hvordan ser borgernes muligheder for at gå sammen i fællesskab og bakke op om den grønne omstilling med lokaltejet produktion og forbrug?

Debatterne og oplæggene tog afsæt i de nye rammevilkår for lokale aktører når de går sammen i lokale energifællesskaber. Hvilke muligheder giver den nye organisationsform forbrugere, producenter og elselskaber i forhold til at producere grøn og lokalejet strøm? Og hvilke barrierer er der for at få borgerne på banen i den grønne omstilling.

Kort sagt: Vi drøftede konkrete muligheder for lokale energifællesskaber bag og foran hovedmålere iht. ny lovgivning vedtaget i Folketinget d. 5. maj 2021 (Lov 148 A) på grundlag EUs vedvarende energi og elmarkeds direktiv.

SAMMENFATNING AF DAGEN

Formålet med dagen var at sætte fokus på, hvordan man ved brug af lokale solceller, vindmøller, borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber i grønne systemleverancer understøtter målsætningen om 70% CO2-reduktion.

Hvad kan vi i dag?

Dagens faglige oplæg og diskussioner pegede på, at vi kan etablere solceller, bi-målere og batterier bag en hovedmåler på eget matrikel

Desuden blev det fremlagt, at planloven delvist kan bruges i forhold til udvikling af nyt og omlægning eksisterende byggeri med krav om etablering af borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber.

Kommunerne er meget interesserede i at bruge borgerenergifællesskaber og VE-Energifællesskaber som værktøj til at opnå CO2-reduktion. De er velvillige til at bakke op såfremt lovgivningen på området understøtter det.

Ift. solceller på kommunale institutioner ( børnehaver, skoler og plejehjem ) kan dette i dag gøres som en del af en energirammeberegning ved nybyggeri og væsentlige moderniseringer. Det giver typisk mindre anlæg, større kan etableres sammen med 3. parts operatør i kombination med batterier og el bil ladere

Uklarheder i lovgivningen skaber skæve løsninger

Boligorganisationer har store udfordringer med, at indretningen af deres eksisterende målinger og kablinger ikke altid er placeret, så man fysisk eller virtuelt kan måle strømmen af egen hovedmåler ifht. matrikelkravet. I praksis betyder det, at VE-projekter ikke fremmes eller bremses helt af en arbitrær lovgivning i forhold til virkeligheden i boligforeninger

I praksis betyder det, at to fuldstændigt identiske bygninger vil blive forskelsbehandlet, hvis deres ledningsnet og målingsstruktur er indrettet forskelligt, ligesom gamle matrikelgrænser kan gå igennem eller ligge under bygninger.

Får man lovgivningsmæssigt rettet op udløses det fulde potentiale

På dagen kom det frem, at hvis det fulde potentiale for borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber forløses, vil det være muligt at samtænke og afbalancere alle elementer i et energisystem og derved nedbringe CO2-udslippet betragteligt og delvis fjerne behovet for massiv udbygning af det fælles elnet. Med borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber kan der lokalt tænkes holistisk i forhold til energisystemet – el, varme og mobilitet. Investeringernes størrelse kan hæves markant, og der bliver større volumen i projekterne på grund af medlemmernes forskelligartede forbrugsprofiler. Alt dette med henblik på aflastning i spidslastssituationer og fleksibilitet både i det interne net og derved også i det kollektive elnet.

Samtidig reduceres behovet for udbygning og netforstærkning af det centrale og regionale net på grund af kort afstand lokalt mellem forbrug og produktion. Udgifter som i sidste ende vil blive pålagt forbrugerne.

Når man styrer alle elementer i et samlet energisystem for et større område, øges fleksibilitet hvorved reducering af spidslastsituationer muliggøres (f.eks. i `kogespidsen` mellem kl. 17-20).

For at lokal energi kan produceres, lagres og deles – må matrikelkravet afskaffes og en gunstigere tarif implementeres begrundet i kortere ledningstræk og aflastning af det centrale elnet. Ligeledes må elafgiften fjernes, kunne godtgøres eller reduceres kraftigt ved lokal VE-produktion og salg f.eks. via elbilladere.

Incitamentet for borgerne for at investere i lokale løsninger er selvfølgelig ikke kun idealistisk. Det er også socialt og økonomisk. De får en billigere strøm som følge af egne investeringer i lokalt produceret VE-energi.

Herved kommer det demokratiske perspektiv ind i billedet: borgerne får nu pludselig incitament for at engagere sig både idealistisk og økonomisk i den grønne omstilling og en modstand mod VE-producerende anlæg i lokalområdet falder. En hensigt som ligger bag EUs VE-direktiv.

Finansieringsmodeller for udvikling af lokale Borger og VE Energifællesskaber blev desuden på dagen efterlyst, så den nye aktør kan finansiere sine aktiviteter på lige vilkår med andre.

Fremmer man denne lokale udvikling foran og bagved hovedmåleren bliver det muligt for borgere og lokale aktører i Danmark at bidrage til CO2-reduktion. Der kan derved sættes skub i den grønne omstilling med kendt teknologi.

Læs Energistyrelsens endelige analyse fra december 2021 HER

ONLINE-DELTAGELSE

Seminaret havde online-deltagere, blev live-streamet og optaget.

I samarbejde med:

 

PROGRAM FOR SEMINAR:

Velkomst og program: kl. 12:00 – 12.15
Jesper Birn Lindeberg, formand for Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger
Dirigenter: Ingeniør Peder Vejsig & Arkitekt Per Henriksen

1. Solcellestrategi og rammevilkår kl. 12:15-13:00

A: De Grønnes strategi i den tyske forbundsdag – Josef Fell / storskærm – fra Tyskland // SLIDES

B: Radius bestyrelse: EL selskabets forbruger rolle – Anders Jensen // SLIDES

C: Rescoop & Energifællesskab Avedøre A.M.B.A., v/Erik Christiansen, adm. direktør, EBO Consult // SLIDES

2. Solcellemodeller, grønne systemleverancer og nøgletal kl. 13:00-14:00

A: 3 Eksempler bag hovedmåler i bygning og foran hovedmåler i bygning
– Vanløse, København NV og Hørsholm & Hvidovre
Solar Lightning Entreprise: Arkitekt & Byggeøkonom, v/Martin Dietz // SLIDES

B: Solcelleløsninger på Frb. Hospital og tinglysning, v/Jakob Klint, Kuben Management // SLIDES

C: Aalborg Universitet – Professor Brian Vad Mathiesen – solcellepotentiale på større tage // SLIDES I // SLIDES II

D: Lokale producenter og forbrugere – Lokale Modeller og barrierer, v/Ulrik Jørgensen // SLIDES

Kaffepause 14:00 – 14:30

3. Politisk debat kl. 14:30 – 15:30

Jørgen Steen Nielsen – Dagbladet Information/  PerHenriksen – skarpe spørgsmål udfra oplæg

Mette Reismann  Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation – Socialdemokratiet i København

Morten Melchior, Formand for Bolig og Ejendomsudvalget på Frederiksberg – Konservative Folkeparti

Kaj Jessen – Enhedslisten København

4. Spørgsmål fra salen og opsamling ved dirigenterne


ANDEN RELEVANT INFORMATION:

– IDAs Klimasvar 2045: 70% målsætningen kan opnås for el, varme, industri og transport for 2030 og klimaneutralt 2045
– Solcelle rapport
– København på 100% vedvarende energi – bystudier
– Sønderborg på 100% vedvarende energi – bystudier
– Aalborg på 100% vedvarende energi – bystudier
– Varmeplan Danmark 2021 – rapport


Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger