VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger” med binavnet ”Foreningen Dansk Byøkologi”.

§ 2. Formål

 • FBBB er en politisk og økonomisk uafhængig forening som vil præge udviklingen ved at formidle viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri.
 • Foreningen er et fagligt netværk af regioner, kommuner, foreninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.
 • Foreningen deltager i udviklingen af bæredygtige projekter.
 • Foreningen er høringspart og søger på den måde indflydelse på plan- og byggelovgivning

§ 3. Foreningens kapital og drift

Foreningens drift finansieres ved kontingenter fra medlemmerne, projektfinansiering og frivillige bidrag.

§ 4. Hæftelse  

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen. Foreningens medlemmer eller dens stiftere har ikke ret til nogen del af foreningens formue. Foreningens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens dispositioner eller forpligtelser af  nogen art.

§ 5. Medlemmer 

Som medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Såvel virksomheder, foreninger, myndigheder som enkeltpersoner kan optages som medlem. Medlemskab tegnes ved henvendelse til bestyrelsen, der fører kartotek over medlemmers navn og adresse.

§ 6. Kontingent

Der betales et årligt kontingent hver den 1. januar. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen, som udgør kontingent frem til næste 1. januar. Kontingentets størrelse fremgår af bilag 1, som er vedlagt  vedtægterne. Ved ændringer i kontingentets størrelse udskiftes bilaget. Et medlems stemmeantal på foreningens generalforsamling afhænger af kontingentets størrelse. Fordelingen af stemmer fremgår af bilag1.

§ 7. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer. Ved den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2-4 og i ulige år 2-4 medlemmer af bestyrelsen for 2 år ad gangen. Desuden vælges på hver ordinær generalforsamling 1-2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 8. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Den har det daglige ansvar for foreningens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsam- ling. Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med dens formål.

§ 9. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder et møde hvert kvartal, eller når formanden kræver det, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom over for formanden. Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøder. Formanden skal sørge for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Regnskab
 3. Budgetorientering
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal indgives senest 10 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

§ 11. Tegning

Foreningen tegnes af formanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved væsentlige beslutninger, herunder salg, pantsætning, låneoptagelse samt leje af lokaler tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 12. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt foreningens udgifter er anvendt til foreningens formål.

§ 13. Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kræver beslutning fra et stemmeflertal på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Kontingenter og stemmeantal kan dog ændres på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

§ 14. Opløsning

Ved foreningens opløsning må ingen del af dens formue tilfalde medlemmerne. Formuen skal anvendes til fremme af bæredygtige byer og bygninger. Opløsning af foreningen kræver beslutning fra et stemmeflertal på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. januar 1998 . §2 ændret ved generalforsamlingen d. 6. marts 1999.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen d. 14/5 – 2020.

BILAG 1 til vedtægter for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Kontingent (excl. moms) gældende fra 1/1-2018.

Medlemmer af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger betaler afhængig af medlemskategori følgende årlige kontingent:

Kommuner – afh.af antal indbyggere*
*op til 40.000 / op til 100.000 / derover
2.500,- / 5.000,- / 9.000,-
Store virksomheder, organisationer mm.
50+ medarbejdere
3.800,-
Mellemstore virksomheder, organisationer mm.
11-50 medarbejdere
1.400,-
Små virksomheder, organisationer mm.
1-10 medarbejdere
700,-
Privatpersoner 300,-