VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER

§ 1. Navn
Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger, forkortet FBBB.

§ 2. Formål

 • FBBB er en politisk og økonomisk uafhængig forening, som vil præge udviklingen ved at formidle viden om bæredygtige byer, energi og bæredygtigt byggeri. 
 • FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, NGO’er/foreninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt. 
 • FBBB deltager i udviklingen af bæredygtige projekter. 
 • FBBB er høringspart og søger på den måde indflydelse på plan- og byggelovgivning. 

§ 3. FBBBs kapital og drift
FBBBs drift finansieres ved kontingenter fra medlemmerne, projektfinansiering og frivillige bidrag.

§ 4. Hæftelse
For de forpligtelser, der påhviler FBBB, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i FBBB. FBBBs medlemmer eller dens stiftere har ikke ret til nogen del af FBBBs formue. FBBBs medlemmer er ikke personligt ansvarlige for FBBBs dispositioner eller forpligtelser af nogen art.

§ 5. Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte FBBBs formål. Såvel virksomheder, foreninger/NGOer, myndigheder som enkeltpersoner kan optages som medlem. Medlemskab tegnes ved henvendelse til bestyrelsen/sekretariatet, der fører kartotek over medlemmers navn og adresse.

§ 6. Kontingent
Der betales et årligt kontingent hver den 1. januar. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen, som udgør kontingent frem til næste 1. januar. Kontingentets størrelse fremgår af bilag 1, som er vedlagt vedtægterne. Ved ændringer i kontingentets størrelse udskiftes bilaget. Et medlems stemmeantal på FBBBs generalforsamling afhænger af kontingentets størrelse. Fordeling af stemmer fremgår af bilag 1.

§ 7. Ledelse
FBBB ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, herunder én repræsentant for studerende fra uddannelsesinstitutioner, der er medlemmer af FBBB og én repræsentant fra EGCs bestyrelse. Dette modsvarer en FBBB bestyrelsesrepræsentant i EGCs bestyrelse. Ved den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2-4 og i ulige år 2-4 medlemmer af bestyrelsen for 2 år ad gangen og repræsentanten for studerende for 1 år ad gangen. Desuden vælges på hver ordinær generalforsamling 1-2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, kasserer og repræsentant i EGCs bestyrelse. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 8. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager FBBBs daglige ledelse. Den har det daglige ansvar for økonomien og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen påser, at FBBB drives i overensstemmelse med dens formål.

§ 9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder et møde hvert kvartal, eller når formanden kræver det, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom over for formanden. Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøder. Formanden skal sørge for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er FBBBs øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter: 

 1. Bestyrelsens beretning 
 2. Regnskab 
 3. Budgetorientering 
 4. Indkomne forslag 
 5. Kontingent 
 6. Valg af bestyrelse 
 7. Valg af 2 suppleanter 
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt  

Forslag fra medlemmer skal indgives senest 10 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

§ 11. Tegning
FBBB tegnes af formanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved væsentlige beslutninger, herunder salg, pantsætning, låneoptagelse samt leje af lokaler tegnes FBBB af den samlede bestyrelse.

§ 12. Regnskab
FBBBs regnskab følger kalenderåret. Regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt FBBBs udgifter er anvendt til FBBBs formål.

§ 13. Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kræver beslutning fra et stemmeflertal på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Kontingenter og stemmeantal kan dog ændres på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal. Vedtægterne er tillige ændret på en ekstraordinær generalforsamling 15. december 2005 og på ordinær generalforsamling 24. marts 2014, samt 21. marts 2024.

§ 14. Opløsning
Ved FBBBs opløsning må ingen del af dens formue tilfalde medlemmerne. Formuen skal anvendes til fremme af bæredygtige byer og bygninger. Opløsning af FBBB kræver beslutning fra et stemmeflertal på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. januar 1998. §2 ændret ved generalforsamlingen d. 6. marts 1999. 

——– 

BILAG 1 til vedtægter for FBBB Bæredygtige Byer og Bygninger  

Kommuner – afh.af antal indbyggere*
*op til 40.000 / op til 100.000 / derover 2.000,- / 4.000,- / 8.000,- 

Store virksomheder, organisationer mm. 
50+ medarbejdere 4.000,- 

Mellemstore virksomheder, organisationer mm. 
11-50 medarbejdere 2.000,- 

Små virksomheder, organisationer mm. 
1-10 medarbejdere 1.000,- 

Privatpersoner    500,- 

Stemmeantal
For hver 500 kr. i kontingent råder medlemmet over én stemme. Stemmer kan kun afgives samlet på ét stemmealternativ. Ved filialmedlemskaber tilfalder stemmetallet hovedkontoret. Stemmer kan afgives ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt til en på generalforsamlingen fremmødt stemmeberettiget. Et medlem kan dog ikke møde med samlet stemmetal (inkl. fuldmagter) på over 100 stemmer. 

Kontingentsatser justeret på generalforsamlingen 21. marts 2024.